cheap jordans for salecheap jordans for salecheap jordans for salecheap jordans for salecheap jordans for salecheap jordans for salecheap jordans for salecheap jordans for salecheap jordans for salesac longchamp pas chergucci outletsac longchamp pas chergucci outlet
úvodo náspůjčovnarezervacespartakkontakttop2
top vlajka  vlajka
úvod

Písecké hory,


rozlehlá oblast typických jihočeských smíšených lesů s nejvyšším vrcholem Velký Mehelník (633 m).

Chráněný přírodní park.

Na vrchu Jarníku je rozhledna s dvojitým točitým schodištěm. Za příznivého počasí překrásný pohled na Písecké hory a do širokého okolí.

V okolí Jarníku jsou ještě tři další stožáry, sloužící k telekomunikačním nebo vojenským účelům.

Celá oblast je protkána značenými turistickými cestami a je zde také vybudováno několik cyklostezek.

 

--------------------------------------------------------------------------------


Středověkou těžbu zlata a stříbra připomínají názvy Havírka, Provazce, Borky.

Komplex lesů zvaný Písecké hory tvoří členitý hřeben, táhnoucí se jihovýchodním směrem od Písku až k údolí řeky Vltavy, a to v délce 25 kilometrů. Pojmenování "hory" asi nepochází  ze samotné výšky (350-632m.n.m.) této pahorkatiny, ale je zřejmě odvozeno od "hornické" činnosti, která se tu dlouho provozovala. Od nepaměti Písecké hory patřily českým králům, kteří o toto území měli zájem pro zlato a zejména dřevo, které se plavilo po Vltavě až do Prahy. Když se ložiska zlata vyčerpala, zájem panovníků upadal, až nakonec v roce 1509 je i s píseckým hradem zakoupilo město.

Na krátká období během dalších století o ně město střídavě přicházelo a zase je získávalo a nakonec po zestátnění roku 1959 se dočkalo jejich navrácení v devadesátých letech dvacátého století. Nyní organizace Lesy města Písku obhospodařuje zhruba 6500 ha lesů a 250 ha rybníků.

 

--------------------------------------------------------------------------------


Podstatná část Píseckých hor je chráněna jako přírodní park. Jsou zde chráněné druhy rostlin, dříve často vysazované cizokrajné dřeviny, a při troše pozornosti můžete zahlédnout dnes již vzácné druhy živočichů a ptáků. I z mineralogického hlediska jsou Písecké hory unikátní. V roce 1923 zde byl popsán dosud neznámý radioaktivní nerost, nazvaný podle naleziště - Písekit. Zatím je to  jediné naleziště na světě.

 

--------------------------------------------------------------------------------


Zajímavá místa


Rozhledna Jarník
rozhledna kovové konstrukce, postavená v roce 1997, plošina ve výšce 35m, nabízí kruhový rozhled do širokého okolí.


Turistická chata Živec
Občerstvení. Chata byla postavena na v roce 1933. Původně se jmenovala U moře lesů.


Rybník Němec
Nejkrásnější rybník Píseckých hor. Nedaleko břehu je téměř kruhový ostrůvek, přístupný po lávce a nabízející příjemné posezení na lavičkách. Přestože ale jde o ostrůvek umělý, nebyl vytvořen původně pro výletníky, ale jde o pozůstatky tvrziště z 15.století.


Velký Mehelník (633 m n.m.)
Nejvyšší vrchol Píseckých hor . Nejznámějším balvanem na Velkém Mehelníku je tzv. Stůl, který později získal přízvisko Kamenný nebo také Loupežnický. O Mehelníku se tradují dvě pověsti o tamním pokladu, které vznikly v 19. stol a jedna ze stejné doby o mehelnických loupežnících.

 

 

Národní přírodní rezervace Řežabinec, Řežabinecké tůně


Rybník Řežabinec nechal vybudovat v roce 1530 Kryštof ze Švamberka, pán na hradě Zvíkově. K jeho založení bylo využito mělké údolí v blízkosti řeky Otavy. Zbytky zákrutů Otavy se pod hrází rybníka jako tůně a mokřiny zachovaly dodnes. Řežabinec leží 10 km jihozápadně od Písku u železniční tratě Plzeň - České Budějovice, poblíž obce Ražice. Jedná se o mělký rybník, který má uprostřed hloubku 80 - 100 cm, u hráze 120 cm. Hladina rybníka leží v nadmořské výšce 37,28 m. S katastrální výměrou 104,5 ha je Řežabinec největším rybníkem v okrese Písek.
Díky citlivému obhospodařování se na počátku 20. století vytvořily v rybníce vhodné podmínky pro rozvoj mokřadních rostlinných společenstev a také pro hnízdění racka chechtavého. Výskyt vzácných rostlinných druhů přilákal botaniky Ambrože, Hejného a Růžičku, kteří na podkladě svých výzkumů navrhli územní ochranu Řežabince. Ta byla uskutečněna v listopadu 1949 vyhlášením ?státní přírodní rezervace Řežabinec? . Východně od rybníka se za hrází nachází území tůní. Ty vznikly na přelomu století těžbou přírodních štukových písků. Prosakem do nich pronikla voda z rybníka a časem zarostly náletem křovin a stromů. Tak se v nich vyvinula pestrá mozaika různých typů prostředí, která poskytla vhodné životní podmínky četným druhům obojživelníků a také ptákům. Bohatá zjištění zoologických výzkumů logicky vyústila v roce 1985 v územní ochranu tůní formou ?chráněného přírodního výtvoru? ( 6,2 ha). V roce 1992 byla obě chráněná území složena v jedno a přeřazena do kategorie ?národní přírodní rezervace?. Sloučené území má tedy rozlohu 110,7 ha a obklopuje ho ochranné pásmo široké 50 - 120 m. Národní přírodní rezervaci ?Řežabinec, Řežabinecké tůně? spravuje Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím střediska agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Českých Budějovicích.


Rostlinstvo
Plocha rybníka byla původně asi ze 40% zarostlá litorálními porosty rákosu, vysokých ostřic a přesličky říční. Plocha litorálních porostů se v důsledku postupného zvýšení vodní hladiny a intenzifikace rybářského využívání v 70. a 80. letech 20. století výrazně snížila a zaujímá dnes zhruba 15%. Od roku 1992, kdy byla snížena úroveň vodní hladiny zhruba o 30 cm na pevně stanovený normál a kdy bylo zahájeno postupné zmenšování intenzity rybářského využití rybníka, se litorální porosty plošně stabilizovaly a v některých místech, hlavně u rákosu, dochází k jejich pomalému opětovnému rozšiřování. V jihozápadní části rybníka leží cenné minerotrofní rašeliniště, do této části výtopy rybníka náleží i menší plochy tzv. bezkolencových luk. V rybníku a v rašelinných tůňkách byl v 50. letech zjištěn unikátní soubor řasové flóry, některé z nich byly zde tehdy objeveny jako druhy zcela nové pro Jižní Čechy, významné bylo rovněž zjištění některých druhů s arko-alpinským rozšířením.


Bezobratlí
Díky kyselé reakci půdy se na území Řežabineckých tůní, ale i v dalších typech prostředí ochranného pásma, zachovaly druhy charakteristické pro mokřadní porosty chudé na živiny. Jedná se např. o saranči, střevlíka, drabčíka, bahnomilku a rašelištního komára. Ten se kromě Řežabince vyskytuje v Čechách již jen na rašeliništi Sós u Františkových lázní. Rozsáhlé porosty příbřežních rákosin hostí četné druhy brouků a také zástupců dvoukřídlého hmyzu


Obojživelníci a plazi
Na území České republiky se vyskytuje 20 druhů obojživelníků, z toho 11 druhů se vyskytuje na území Řežabineckých tůní. Z ocasatých obojživelníků žijí v tůních dva druhy čolků, zbývajících 9 druhů tvoří žáby - skokan zelený a hnědý atd.Zatím co obojživelníci se vyskytují převážně na území tůní, plazi žijí na celém území rezervace. ( ještěrky, užovka obojková )


Ptáci
V letech 1990 až 1999 bylo na území rezervace a jejího ochranného pásma zjištěno celkem 166 druhů ptáků. Nejpočetnějším hnízdícím druhem rezervace je nesporně racek chechtavý. S 5000 páry se jedná o největší racčí kolonii v jižních Čechách. Rybník je významnou tahovou zastávkou mnoha druhů bahňáků, zvláště vouchů a jespáků. Od konce léta hostí Řežabinec velká hejna kachen a hus, jednotlivě sem zaletují kormorán velký, volavka bílá, kolpík bílý a další. V zimě bývá pravidelným návštěvníkem orel mořský.


Akce ?ACROCEPHALUS?
Protože byla rezervace Řežabinec jedinou ornitologickou rezervací okresu Písek, soustřeďoval se na ni přirozeně zájem ornitologů z Písecka. Původně nepravidelná pozorování byla v roce 1977 doplněna pravidelnými odchytovými a kroužkovacími akcemi, které jsou pořádány Prácheňským muzeem v Písku dodnes. V roce 1982 na odchyty navázala ještě pravidelná měsíční sčítání ptáků území rezervace o ochranného pásma. Díky cenným zjištěním se podařilo prosadit v roce 1985 územní ochranu


Od 31. března do 17. května roku 1954 za vedení filmového štábu režiséra Otakara Vávry se zde natáčela část filmu Jan Žižka.

 

Sudoměř - památník Jana Žižky z Trocnova


Nedaleko Sudoměře, u rybníka Škaredý, se 25. března 1420 odehrála slavná bitva u Sudoměře. Stálo zde vojsko Jana Žižky z Trocnova, které údajně čítalo jen 400 mužů a žen proti dvoutisícové křižácké přesile.

 

Akademický sochař Emanuel Kodet zde v roce 1920 za pomoci stavitele Františka Kulíře vytvořil monumentální sochu Jana Žižky z Trocnova, sestavenou z kamenných kvádrů, jako připomínku této bitvy.

 

Častý cíl turistických výprav.


Na tomto místě se také natáčely části filmu Jan Žižka režiséra Otakara Vávry. 

 

 
Zjistit dostupnost

Restaurace
Mapa

                Katalog ubytování hotely, penziony, ,motely, pensiony